Bodemsanering (BUS melding / saneringsplan / milieukundige begeleiding)  

Bodemsanering  

En dan worden de resultaten van het bodemonderzoek bekend en blijkt er toch een verontreiniging op uw perceel aanwezig te zijn. Ineens wordt u geconfronteerd met termen als interventiewaarde, BUS melding (saneringsplan), milieukundige begeleiding. Is dit het einde van uw mooie nieuwbouwplan, moet u uw bedrijfsactiviteiten staken of klinkt het erger dan het is? Hieronder proberen we het een en ander uit te leggen.  

Een bodemverontreiniging 

Een bodemonderzoek wordt uitgevoerd volgens de NEN 5740. In deze link wordt uitgelegd wat een bodemonderzoek precies is. Op basis van lengte of oppervlakte worden een aantal boringen, peilbuizen en analyses verricht. De resultaten van de laboratoriumanalyses worden getoetst aan de normwaarden uit de Wet bodembescherming (Wbb). De normwaarden voor de grond zijn achtergrondwaarde en interventiewaarde. Voor het grondwater zijn dat de streefwaarde en de interventiewaarde. Boven de interventiewaarde is sprake van een sterke verontreiniging. 

In de Wbb is aangegeven dat er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging als er meer dan 25 kuub grond de interventiewaarde overschrijdt. Voor grondwater gaat dat om 100 kuub. Er is dan sprake van een saneringsnoodzaak. Veelal gaat het om stoffen die geen risico opleveren bij het huidig gebruik. Het bodemonderzoeksbedrijf moet in de rapportage een risicoberekening opstellen. 

 

Voor verontreinigingen van minder van 25 kuub grond en 100 kuub grondwater hoeft de verontreiniging niet te worden verwijderd, maar meestal wordt dit bij nieuwbouw wel gedaan. Nieuwbouwhuizen die op verontreinigde grond zijn gebouwd zullen, zeker in tijden dat de prijzen dalen, moeilijker verkopen. 

Een bodemverontreiniging wat nu?

Bestond het bodemsaneringsbeleid in de jaren '80 en '90 veelal uit het ontgraven van (sterk) verontreinigde grond en het terugbrengen van schone grond, momenteel is het beleid gebaseerd op het wegnemen van risico's. Dit maakt het mogelijk om creatieve oplossingen te bedenken voor een bodemsanering. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om grond tijdelijk uit te nemen en op dezelfde plaats terug te brengen. Dit wordt veel gedaan bij werkzaamheden aan kabels en leidingen. Maar ook door aanbrengen van bestrating of een betonvloer worden verontreinigingen tegenwoordig 'gesaneerd'. Een bodemsanering kan met een beperkt budget worden uitgevoerd, maar als grond niet op de locatie kan blijven en moet worden afgevoerd blijft het een behoorlijk dure bezigheid. Er wordt bij bodemsaneringen veelal gerekend met bedragen tussen de € 100 tot € 150 voor het ontgraven, afvoeren en terugbrengen van schone grond per kuub.          

Een BUS melding    

BUS staat voor Besluit Uniforme Saneringen en zijn bedoelt om bij eenvoudige bodemsaneringen met de in de regeling genoemde (en meest voorkomende verontreinigingen) stoffen snel aan de slag te kunnen. Was het vroeger normaal dat de proceduretijd voorafgaand aan een sanering 13 weken is, nu heeft de wetgever er voor gezorgd dat dit nog maximaal 5 weken is en soms zelfs in 5 werkdagen kan worden gestart met de sanering.

Een saneringsplan

In enkele gevallen per jaar is het niet mogelijk om met een BUS melding aan de slag te kunnen. Dan zijn de situaties complexer of de verontreinigende stoffen zijn niet in de regeling BUS opgenomen. Dan is de proceduretijd 13 weken. Maar het opstellen van een saneringsplan biedt ook mogelijkheden. Er kan met een saneringsplan worden afgeweken van de standaarden en maakt maatwerk, of het gemotiveerd, maar een deel van de verontreiniging verwijderen mogelijk. Laat u op dit gebied ook zo goed mogelijk voorlichten. 

Milieukundige begeleiding 

Tijdens een bodemsanering is vaak (maar niet altijd) een milieukundig begeleider aanwezig. De milieukundig begeleider (mkb) houdt toezicht op de bodemsanering en stuurt, waar nodig bij en neemt controle monsters. De mkb houdt een logboek bij en rapporteert aan de projectleider. Het logboek is de basis voor een rapportage over de uitgevoerde bodemsanering (evaluatierapport).

 

Wij kunnen het gehele proces voor u regelen. Van bodemonderzoek tot het begeleiden van de bodemsanering. Neem gerust contact met ons op!